foto: Lene Gregaard, Orø

Agerhøns på Orø

1. fase: Planlægning. Der skal samles et overblik over projektområdets muligheder – herunder en afdækning af hvilke konkrete tiltag, der kan gennemføres på markniveau, for at de agerhøns, der udsættes på øen har mulighed for at etablere og opretholde en naturlig bestand.
I planlægningsfasen afdækkes områdets eksisterende levesteder for agerhønsene og sammen med forslag til forbedring af potentielle levesteder indarbejdes disse i en konkret terrænplejeplan. Forslag til biotopforbedringer vil sigte mod etablering af redeskjul ved udsætningsstederne, samt forbedrede randzoner i form af sprøjte og gødningsfrie bræmmer, vildtstriber insektvolde og barjordstriber.

2. fase: Aktivitet. Nu skal de tiltag der er skitseret i terrænplejeplanen iværksættes. dvs. der skabes udvalgte fremtidige levesteder for agerhønsene på de dyrkede arealer, der optimeres på halvkulturarealer og udyrkede arealer og der sikres sammenhæng mellem habitaterne. Eksisterende levesteder bibeholdes og forbedres om muligt. De konkrete tiltag vil selvfølgelig også få betydning for den samlede flora og fauna.  Det praktiske arbejde med forbedringerne startes på 2 projektområder med en samlet størrelse på ca 100 ha.  Sideløbende med projektopstarten er der udsat agerhøns fra voliereopdræt.  Ca 80 om året.
Når de nye levesteder og forbedrede betingelser for agerhønens levevilkår er skabt eller reetableret, udsættes vilde agerhøns i form af parhøns indfanget i foråret og familieflokke indfanget i august/sep. (denne metode er afprøvet med succes i England og har en højere succesrate end ved udsætning af udrugede kyllinger). Terrænplejen fortsættes sideløbende og udvikles også efter agerhønsene er udsatte.

Efterfølgende forsøges det at inddrage de resterende ejendomme på Orø i projektet. Dog med den undtagelse, at behovet for egentlig udsætning vurderes i hvert eneste tilfælde. Såfremt de første udsætninger har været succesfulde, tages der kun hånd om, at disse fugles mulighed for at sprede sig optimeres mest muligt.
For at motivere lodsejerne til at deltage i en aktiv terrænpleje er det tanken at disse kompenseres økonomisk i forhold til det udbyttetab de måtte lide som følge af udtagning af dyrket landbrugsjord til fordel for terrænplejetiltagene.

3. fase. I projektets tredje fase iværksættes formidlingsdelen, med henblik på at udbrede kendskabet til projektet yderligere og derved gøre andre lodsejere og interessenter opmærksomme på mulighederne for at give agerhønsene bedre levebetingelser.

4. fase. Evaluering af projektet samt vurdering af de videre udviklingsperspektiver og sikring af at projektets resultater bliver videreført og udviklet.

Projektet blev i 2011 igangsat med støtte fra 15. junifonden.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk